Polisi Preifatrwydd

Vestigo Consulting Limited - Hysbysiad Preifatrwydd yn weithredol o fis Tachwedd 2019

Cyfeiriwch hefyd at ein Telerau ac Amodau busnes sy’n berthnasol i bob archeb/archeb/ymholiad a roddir gyda Vestigo Consulting Ltd

Mae Vestigo Consulting Limited (“The Investigo Group Ltd”, “Vestigo”, “ni”, “ein” neu “ni”) wedi ymrwymo i sicrhau bod eich preifatrwydd yn cael ei ddiogelu. Mae’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn yn disgrifio sut rydym yn defnyddio’r wybodaeth bersonol a gasglwn gennych chi, neu a ddarperir gennych, pan fyddwch yn:

 • ymweld â'n gwefan (y “Wefan”);
 • defnyddio’r gwasanaethau (ynghyd y “Gwasanaethau”) a ddarparwn; neu
 • cyfathrebu â ni.
 1. Gwybodaeth a Gasglwn

1.1 Gwybodaeth a ddarperir gennych yn uniongyrchol

Rydym yn casglu gwybodaeth bersonol oddi wrthych:

 • trwy ddefnyddio ffurflenni, a all fod ar bapur neu ar ein Gwefan, megis pan fyddwch yn prynu neu'n dechrau cwrs astudio, yn cofrestru i dderbyn ein cylchlythyrau neu'n cofrestru am wybodaeth;
 • pan fyddwch yn prynu ar ein Gwefan ac yn rhoi gwybodaeth i ni am unrhyw ofynion arbennig, megis gofynion dietegol, a allai fod gennych; a
 • os byddwch yn dewis darparu gwybodaeth i ni pan fyddwch yn defnyddio ein Gwefan neu'n cyrchu ein Gwasanaethau;
 • pan fyddwch yn cyfathrebu â ni am unrhyw reswm, gan gynnwys drwy e-bost, post, neu dros y ffôn, a phan fyddwch yn defnyddio ein Gwasanaethau.
 • Pan fyddwch yn gofyn am wybodaeth farchnata am gynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig gennym ni (gweler hefyd yr adran Caniatâd Marchnata ar wahân isod).
 • Os ydych yn Archebu (person sy'n archebu cynnyrch neu wasanaeth ar eich rhan eich hun a/neu eraill), rydych yn cadarnhau eich bod wedi cael caniatâd i'r Ymgeiswyr (y person(au y bydd y cynnyrch neu'r gwasanaeth yn cael ei ddarparu iddynt)) wybodaeth i cael eu darparu, eu defnyddio a’u storio at ddibenion darparu’r cynhyrchion neu’r gwasanaethau yr ydych wedi gofyn amdanynt ar eu rhan. Mae hyn yn cynnwys yr holl Ddata Personol a Sensitif fel sy'n ofynnol er mwyn darparu'r cynnyrch neu'r gwasanaeth y gofynnir amdano.
 • Ar ôl eich cwrs hyfforddi efallai y byddwn yn casglu eich adborth ar eich profiad hyfforddi er mwyn helpu eraill i werthuso'r hyfforddiant a'r gwasanaeth a ddarperir.

Gall rhywfaint o’r wybodaeth bersonol a ddarperir gennych gynnwys gwybodaeth bersonol sensitif, megis gwybodaeth sy’n ymwneud ag iechyd neu wybodaeth am eich hil neu ethnigrwydd, y mae arnom ei hangen at ddibenion cofrestru/adrodd statudol ac i sicrhau y gallwn ddarparu’r ddyletswydd gofal angenrheidiol.

1.2 Gwybodaeth a gasglwn yn awtomatig

Pan fyddwch yn ymweld â'n Gwefan, efallai y byddwn yn casglu gwybodaeth benodol yn awtomatig o'ch dyfais. -

Yn benodol, gall y wybodaeth a gasglwn yn awtomatig gynnwys gwybodaeth fel eich cyfeiriad IP, math o ddyfais, rhifau adnabod dyfeisiau unigryw, math o borwr, lleoliad daearyddol eang (ee lleoliad ar lefel gwlad neu ddinas) a gwybodaeth dechnegol arall. Efallai y byddwn hefyd yn casglu gwybodaeth am sut mae'ch dyfais wedi rhyngweithio â'n Gwefan, gan gynnwys y tudalennau a gyrchwyd a'r dolenni y cliciwyd arnynt.

Mae casglu’r wybodaeth hon yn ein galluogi i ddeall yn well yr ymwelwyr sy’n dod i’n Gwefan, o ble maen nhw’n dod, a pha gynnwys ar ein Gwefan sydd o ddiddordeb iddyn nhw. Rydym yn defnyddio'r wybodaeth hon at ein dibenion dadansoddeg fewnol ac i wella ansawdd a pherthnasedd ein Gwefan i'n hymwelwyr.

Efallai y bydd rhywfaint o'r wybodaeth hon yn cael ei chasglu gan ddefnyddio cwcis a thechnoleg olrhain debyg, fel yr eglurir ymhellach o dan y pennawd 'Cwcis', isod.

1.3 Gwybodaeth a gawn o ffynonellau trydydd parti

 • Mae’n bosibl y byddwn yn derbyn gwybodaeth bersonol amdanoch gan ffynonellau trydydd parti (fel eich cyflogwr os yw’n eich cofrestru ar gwrs), ond dim ond pan fyddwn yn credu bod y trydydd partïon hyn naill ai â’ch caniatâd neu â chaniatâd cyfreithiol neu’n ofynnol iddynt ddatgelu eich gwybodaeth bersonol. i ni. Dim ond y lleiafswm o wybodaeth sydd ei hangen gan y trydydd partïon hyn i’n galluogi i ddarparu’r gwasanaeth y gofynnir amdano neu brosesu unrhyw archeb y byddwch yn ei hanfon atom (er enghraifft, eich hanes addysgol neu gyflogaeth) yr ydym yn ei chasglu. Dim ond fel y nodir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth a gawn gan y trydydd partïon hyn.
 • Mae Vestigo yn cadw’r hawl i asesu statws ariannol unrhyw sefydliad neu unigolyn sy’n archebu neu sydd yn y broses o archebu trwy asiantaeth statws credyd trydydd parti ac mae hefyd yn cadw’r hawl i fynnu taliad cyn cadarnhau archeb a bydd yn storio hwn. gwybodaeth yn eich cofnod
 1. Defnydd o'ch Gwybodaeth

Mae'r wybodaeth rydym yn ei chasglu a'i storio yn ymwneud â chi yn cael ei defnyddio'n bennaf i'n galluogi i ddarparu ein Gwasanaethau i chi. Yn ogystal, gallwn ddefnyddio’r wybodaeth at y dibenion canlynol:

 • i ddarparu gwybodaeth neu Wasanaethau yr ydych yn gofyn amdanynt gennym ni;
 • yn dibynnu ar eich dewisiadau Caniatâd Marchnata ar wahân efallai y byddwn yn anfon gwybodaeth atoch am newyddion, cynhyrchion a gwasanaethau cysylltiedig a thrydydd partïon a ddewiswyd yn ofalus (gweler yr adran Caniatâd Marchnata).
 • i gyflawni ein hymrwymiadau cytundebol i chi;
 • i bersonoli eich defnydd o’r wefan, cynorthwyo eich defnydd o’r safle a gwella’r safle a’r gwasanaethau a ddarparwn yn gyffredinol.
 • monitro a dadansoddi tueddiadau, defnydd a gweithgareddau mewn cysylltiad â'n Gwefannau/Gwasanaethau; ac yn ôl yr angen i atal neu ganfod trosedd.

Yn gyffredinol, byddwn yn defnyddio unrhyw ran o’r wybodaeth a gasglwn gennych chi’n unig at y dibenion a ddisgrifir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn neu at ddibenion yr ydym yn eu hesbonio i chi ar yr adeg y byddwn yn casglu gwybodaeth o’r fath. Fodd bynnag, efallai y byddwn hefyd yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol at ddibenion eraill nad ydynt yn anghydnaws â’r dibenion yr ydym wedi’u datgelu i chi (megis dibenion ystadegol) os a lle y caniateir hyn gan gyfreithiau diogelu data perthnasol.

Os nad ydych am i ni ddefnyddio eich data at unrhyw ddibenion marchnata, byddwch yn cael y cyfle i atal eich caniatâd i hyn pan fyddwch yn rhoi eich manylion i ni.

Gellir tynnu caniatâd yn ôl trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir isod

vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Storio a Chadw Eich Data Personol
 • Mae'r wybodaeth bersonol a roesoch i ni yn cael ei storio o fewn gweinyddwyr diogel. Rydym yn defnyddio mesurau technegol a threfniadol priodol i ddiogelu’r wybodaeth bersonol yr ydym yn ei chasglu a’i phrosesu amdanoch. Mae’r mesurau a ddefnyddiwn wedi’u cynllunio i ddarparu lefel o ddiogelwch sy’n briodol i’r risg o brosesu eich gwybodaeth bersonol.
 • Mae holl gyfeiriadau e-bost Vestigo yn cefnogi amgryptio e-bost TLS, felly fe'ch cynghorir os ydych chi'n poeni am gynnwys unrhyw e-bost i ddefnyddio'r amgryptio hwn.
 • Sylwch nad yw trosglwyddo gwybodaeth drwy’r rhyngrwyd (gan gynnwys e-bost) yn gwbl ddiogel ac felly, er ein bod yn ymdrechu i ddiogelu’r wybodaeth bersonol a roddwch i ni, ni allwn warantu diogelwch data a anfonir atom yn electronig a throsglwyddiad o’r fath. mae data felly ar eich menter eich hun yn gyfan gwbl. Rydym yn cadw gwybodaeth bersonol a gasglwn gennych lle mae gennym angen busnes cyfreithlon parhaus i wneud hynny (er enghraifft, i ddarparu gwasanaeth rydych wedi gofyn amdano neu i gydymffurfio â gofynion cyfreithiol, treth neu gyfrifyddu).

Pan nad oes gennym unrhyw fusnes cyfreithlon parhaus neu angen statudol i brosesu eich gwybodaeth bersonol, byddwn naill ai’n ei dileu neu’n ei gwneud yn ddienw.

 1. Datgelu Eich Gwybodaeth

Gallwn ddatgelu eich gwybodaeth bersonol, gyda’ch caniatâd, i unrhyw gwmni o fewn ein grŵp corfforaethol. Mae hyn yn cynnwys, lle bo'n berthnasol, ein cwmni daliannol a'i is-gwmnïau.

Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth bersonol gyda:

 • darparwyr gwasanaethau trydydd parti a phartneriaid sy’n darparu gwasanaethau prosesu data i ni (er enghraifft, i gefnogi darparu Gwasanaethau), neu sydd fel arall yn prosesu gwybodaeth bersonol at ddibenion a ddisgrifir yn yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn;
 • darparwyr gwasanaethau technegol i ni wrth ddarparu ein gwefan a systemau technegol eraill y tu mewn i Vestigo;
 • eich cyflogwr (neu Archwgwr), lle bo angen pan fydd eich cyflogwr (neu Archebwr) wedi gwneud yr archeb ar eich rhan;
 • partneriaid rydym yn gweithio gyda nhw i ddarparu Gwasanaethau (fel partneriaid hyfforddi);
 • unrhyw drydydd parti mewn cysylltiad ag, neu yn ystod trafodaethau ar, unrhyw uno, gwerthu asedau cwmni, ariannu neu gaffael ein busnes cyfan neu ran ohono gan gwmni arall;
 • unrhyw asiantaeth gorfodi’r gyfraith, llys, rheolydd, awdurdod y llywodraeth neu drydydd parti arall lle credwn fod hyn yn angenrheidiol i gydymffurfio â rhwymedigaeth gyfreithiol neu reoleiddiol, neu fel arall i ddiogelu ein hawliau neu hawliau unrhyw drydydd parti; ac i
 • unrhyw berson arall sydd â'ch caniatâd i'r datgeliad.
 • mewn rhai amgylchiadau efallai y bydd angen i ni ddatgelu gwybodaeth a ystyrir yn Ddata Sensitif er mwyn i drydydd parti allu darparu’r cynnyrch neu’r gwasanaeth y gofynnir amdano i chi.
 • gyda'ch caniatâd (ar wahân) efallai y byddwn yn rhoi adborth ar eich profiad hyfforddi er mwyn helpu eraill i werthuso'r hyfforddiant ar wefan Vestigo. Ni fyddwn byth yn rhoi eich enw llawn na data personol arall ar y wefan.

Ar gais byddwn yn eich hysbysu i bwy y trosglwyddwyd y wybodaeth a pham trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir isod

 1. Dolenni Trydydd Parti

Efallai y byddwch yn dod o hyd i ddolenni i wefannau trydydd parti ar ein Gwefannau neu o fewn dogfennau a ddarperir gennym.

Os byddwch yn cyrchu gwefannau eraill gan ddefnyddio'r dolenni a ddarperir, efallai y bydd gweithredwyr y gwefannau hyn yn casglu gwybodaeth oddi wrthych a fydd yn cael ei defnyddio ganddynt yn unol â'u polisïau preifatrwydd eu hunain y dylech eu hadolygu.

Nid ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am eu polisïau o gwbl gan nad oes gennym unrhyw reolaeth drostynt.

 1. Rhwydweithio Cymdeithasol

Gall y Wefan gynnig y cyfle i chi rannu neu ddilyn gwybodaeth amdanom ni (neu’r Wefan neu ein Gwasanaethau) gan ddefnyddio swyddogaeth rhwydweithio cymdeithasol trydydd parti (megis trwy fotymau “rhannu hwn”, “hoffi” neu “ddilyn”).

Rydym yn cynnig y swyddogaeth hon er mwyn ennyn diddordeb ynom ni, y Wefan a'n Gwasanaethau ymhlith aelodau eich rhwydweithiau cymdeithasol, ac i ganiatáu i chi rannu a dilyn barn, newyddion ac argymhellion amdanom gyda'ch ffrindiau. Fodd bynnag, dylech fod yn ymwybodol y gallai rhannu gwybodaeth bersonol neu wybodaeth nad yw'n bersonol â rhwydwaith cymdeithasol arwain at y wybodaeth honno'n cael ei chasglu gan ddarparwr y rhwydwaith cymdeithasol neu arwain at sicrhau bod y wybodaeth honno ar gael i'r cyhoedd, gan gynnwys trwy beiriannau chwilio'r Rhyngrwyd.

Sylwch nad ydym yn arfer, yn cymeradwyo nac yn rheoli polisïau nac arferion unrhyw rwydwaith cymdeithasol trydydd parti y gallwch gael mynediad ato trwy'r Wefan.

Dylech bob amser ddarllen Hysbysiad Preifatrwydd unrhyw rwydwaith cymdeithasol yr ydych yn rhannu gwybodaeth drwyddo yn ofalus er mwyn deall eu harferion preifatrwydd a defnyddio gwybodaeth penodol.

 1. Cwcis

Rydym yn defnyddio cwcis a thechnoleg olrhain debyg (gyda'i gilydd, “Cwcis”) i gasglu a defnyddio gwybodaeth bersonol amdanoch chi. 

Sail Gyfreithiol (ymwelwyr AEE yn unig).

Bydd ein sail gyfreithiol ar gyfer casglu a defnyddio gwybodaeth bersonol yn dibynnu ar y wybodaeth bersonol sy’n cael ei chasglu a’r cyd-destun penodol y byddwn yn ei chasglu ynddo.

Fodd bynnag, byddwn fel arfer yn casglu gwybodaeth bersonol gennych chi yn unig:

 • lle mae angen y wybodaeth bersonol arnom i gyflawni contract gyda chi (er enghraifft, i'ch cofrestru ar gwrs neu ddarparu deunyddiau dysgu i chi);
 • lle mae’r prosesu er ein budd cyfreithlon ac nad yw’n cael ei ddiystyru gan eich hawliau; neu
 • lle mae gennym eich caniatâd i wneud hynny;

Mewn rhai achosion, efallai y bydd rhwymedigaeth gyfreithiol arnom hefyd i gasglu gwybodaeth bersonol oddi wrthych.

Os byddwn yn gofyn i chi ddarparu gwybodaeth bersonol i gydymffurfio â gofyniad cyfreithiol neu i gysylltu â chi, byddwn yn gwneud hyn yn glir ar yr adeg berthnasol ac yn eich cynghori a yw darparu eich gwybodaeth bersonol yn orfodol ai peidio (yn ogystal ag o y canlyniadau posibl os na fyddwch yn darparu eich gwybodaeth bersonol).

Os byddwn yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol yn dibynnu ar ein buddiannau cyfreithlon (neu rai unrhyw drydydd parti), y buddiant hwn fel arfer fydd gweithredu ein platfform a chyfathrebu â chi yn ôl yr angen i ddarparu ein gwasanaethau i chi ac ar gyfer ein budd masnachol cyfreithlon. , er enghraifft, wrth ymateb i'ch ymholiadau, gwella ein platfform, ymgymryd â marchnata, neu at ddibenion canfod neu atal gweithgareddau anghyfreithlon. Mae’n bosibl bod gennym fuddiannau cyfreithlon eraill ac os yw’n briodol byddwn yn egluro i chi ar yr adeg berthnasol beth yw’r buddiannau cyfreithlon hynny.

Os oes gennych gwestiynau neu os oes angen rhagor o wybodaeth arnoch ynghylch y sail gyfreithiol yr ydym yn casglu ac yn defnyddio eich gwybodaeth bersonol, cysylltwch â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a ddarperir isod

 1. Hawliau Diogelu Data

Mae gennych yr hawliau diogelu data canlynol:

 • Os dymunwch cyrchu, cywiro, diweddaru neu ofyn am ddileu o’ch gwybodaeth bersonol, gallwch wneud hynny ar unrhyw adeg trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio’r manylion cyswllt a ddarperir isod.
 • Yn ogystal, gallwch chi gwrthwynebu prosesu o’ch gwybodaeth bersonol, gofynnwch i ni wneud hynny cyfyngu ar brosesu o’ch gwybodaeth bersonol neu cais am gludadwyedd o’ch gwybodaeth bersonol. Unwaith eto, gallwch arfer yr hawliau hyn drwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir isod.
 • Mae gennych hawl i optio allan o gyfathrebiadau marchnata a thelefarchnata rydym yn anfon atoch unrhyw bryd. Gallwch arfer yr hawl hon trwy gysylltu â ni gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir isod.
 • Yn yr un modd, os ydym wedi casglu a phrosesu eich gwybodaeth bersonol gyda’ch caniatâd, yna gallwch tynnu eich caniatâd yn ôl ar unrhyw bryd. Ni fydd tynnu eich caniatâd yn ôl yn effeithio ar gyfreithlondeb unrhyw brosesu a gynhaliwyd gennym cyn i chi dynnu’n ôl, ac ni fydd ychwaith yn effeithio ar brosesu eich gwybodaeth bersonol a gynhaliwyd gan ddibynnu ar seiliau prosesu cyfreithlon heblaw caniatâd.
 • Mae gennych y hawl i gwyno i awdurdod diogelu data am ein casgliad a defnydd o’ch gwybodaeth bersonol. I gael rhagor o wybodaeth, cysylltwch â’ch awdurdod diogelu data lleol.

Rydym yn ymateb i bob cais a gawn gan unigolion sy’n dymuno arfer eu hawliau diogelu data yn unol â chyfreithiau diogelu data perthnasol.

 1. Caniatâd Marchnata

Os byddwch yn rhoi caniatâd penodol i ni (a gafwyd ar wahân) i wneud hynny efallai y byddwn yn storio a defnyddio eich gwybodaeth ar gyfer darparu marchnata e-bost, cylchlythyrau a gwybodaeth arall rydych wedi cytuno i'w derbyn.

 • Gallwch dynnu'r caniatâd hwn yn ôl unrhyw bryd. Cadarnhewch eich bod yn tynnu eich caniatâd yn ôl gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir isod.
 • Gallwch ofyn am gael eich tynnu oddi ar ein cronfa ddata at ddibenion Marchnata ar unrhyw adeg. Cadarnhewch eich cais i gael eich dileu trwy anfon e-bost atom gan ddefnyddio'r manylion cyswllt a ddarperir isod.
 • Ni fydd archebu neu gadw cynnyrch hyfforddi gan Vestigo yn arwain yn awtomatig at dybiaeth o Ganiatâd Marchnata ychwanegol a fydd yn Benodol ac ar wahân. Cliciwch yma i weld Telerau ac Amodau Vestigo yn ymwneud ag Archebu/Archebu ac Ymholiadau Cynnyrch.
 • Ni fyddwn byth yn gwerthu i unrhyw drydydd parti nac yn caniatáu i unrhyw drydydd parti ddefnyddio'r data hwn a'ch Caniatâd Marchnata at ddibenion marchnata heb eich caniatâd penodol, wedi'i dderbyn ar wahân.

Bydd holl ddarpariaethau perthnasol eraill y Polisi Preifatrwydd hwn yn berthnasol i Ganiatâd Marchnata.

 1. Cysylltu â Ni

Rheolwr data eich gwybodaeth bersonol fydd The Investigo Group Ltd.

Rydym yn croesawu unrhyw ymholiadau, sylwadau neu geisiadau sydd gennych ynglŷn â’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn. Peidiwch ag oedi i gysylltu â ni yn vestigo@ii-solutions.co.uk

 1. Newidiadau i'r Hysbysiad Preifatrwydd

Mae’n bosibl y byddwn yn newid yr Hysbysiad Preifatrwydd hwn o bryd i’w gilydd drwy ddiweddaru’r ddogfen hon.

Dylech wirio'r dudalen hon o bryd i'w gilydd i sicrhau eich bod yn hapus ag unrhyw newidiadau.

Os gwneir newidiadau sylweddol i’r Hysbysiad Preifatrwydd hwn, byddwn yn rhoi gwybod i chi drwy roi hysbysiad amlwg ar y Wefan neu drwy gysylltu â chi i roi gwybod i chi drwy’r manylion cyswllt rydych wedi’u darparu i ni.

 1. Gwybodaeth Cwmni

Mae “Vestigo Consulting Limited” a “Vestigo” yn enwau masnachu ar The Investigo Group Ltd.

Rhif y Cwmni: 11988011Cofrestriad TAW: DU xxxx

Ffôn 0344 247 0115
E-bostiwch vestigo@ii-solutions.co.uk

Cyfeiriad Cwmni Cofrestredig:

20-22 Wenlock Road, Llundain, N1 7GU

cyCY